● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوند : gifحجم : 20 MB
پسوند : pngحجم : 20 MB
پسوند : jpgحجم : 20 MB
پسوند : jpegحجم : 20 MB
پسوند : bmpحجم : 20 MB
پسوند : zipحجم : 20 MB
پسوند : rarحجم : 20 MB
پسوند : mp3حجم : 20 MB
پسوند : tifحجم : 20 MB
 
کاربران
پسوند : gifحجم : 10 MB
پسوند : pngحجم : 10 MB
پسوند : jpgحجم : 10 MB
پسوند : jpegحجم : 10 MB
پسوند : bmpحجم : 10 MB
پسوند : zipحجم : 10 MB
پسوند : rarحجم : 10 MB
پسوند : mp3حجم : 10 MB
پسوند : tifحجم : 10 MB
پسوند : 3gpحجم : 10 MB
پسوند : mp4حجم : 10 MB
 
کاربران VIP
پسوند : gifحجم : 5 MB
پسوند : pngحجم : 5 MB
پسوند : jpgحجم : 5 MB
پسوند : jpegحجم : 5 MB
پسوند : bmpحجم : 5 MB
پسوند : zipحجم : 5 MB
پسوند : rarحجم : 5 MB
پسوند : mp3حجم : 5 MB
پسوند : tifحجم : 5 MB
پسوند : 3gpحجم : 5 MB
پسوند : mp4حجم : 5 MB
پسوند : aviحجم : 2 MB
پسوند : pdfحجم : 2 MB
پسوند : psdحجم : 2 MB
پسوند : docحجم : 2 MB
پسوند : swfحجم : 2 MB
Powered by Kleeja
queue